VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
17/2023/TT-BGDĐT 10/10/2023 Thông tư Ban hành Quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia Còn hiệu lực
16/2023/TT-BGDĐT 03/10/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục Còn hiệu lực
06/2023/TT-BNNPTNT 12/09/2023 Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
13/2023/TT-BNV 31/08/2023 Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử Còn hiệu lực
1117/QĐ-TTg 25/09/2023 Phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Còn hiệu lực
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Còn hiệu lực
11/VBHN-BGDĐT 21/07/2023 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập Còn hiệu lực
07/VBHN-BTC 21/07/2023 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Còn hiệu lực
48/2023/TT-BTC 12/07/2023 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công Còn hiệu lực
45/2023/TT-BTC 07/07/2023 Bãi bỏ các Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập, Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 – 2015 Còn hiệu lực
13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành Còn hiệu lực
12/2023/TT-BNV 08/08/2023 Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Còn hiệu lực
14/2023/TT-BGDĐT 17/07/2023 Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học Còn hiệu lực
59/2023/NĐ-CP 14/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở Còn hiệu lực
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Còn hiệu lực