365 betting lối vào chính thức

Thông tin các nguồn hỡ trợ từ mạng lưới Summernet (Sustainable MeKong Research Network)

Nguời nộp hồ sơ cần chứng minh được ngoài việc góp phần kiến thức, họ sẽ có khả năng làm giảm nghèo đói và cung cấp các lợi ích môi trường bền vững, bao gồm thích ứng/giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.

1. Tài trợ tổ chức hội thảo “Newton Researcher Links Workshop Grants 2017” (dành cho nghiên cứu viên)

Hạn nộp: 13 tháng 6 năm 2017

Quỹ Newton là một sáng kiến của chính phủ Anh hiện đang kêu gọi các nhà nghiên cứu nộp đơn xin tài trợ cho hội thảo với mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc lợi hoặc thông qua làm việc giữa các nuớc để giải quyết các vấn đề của nhóm người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương. Các hội thảo song phương có thể được đề xuất giữa Anh và Brazil, Ấn Độ, Kenya, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Để biết thêm thông tin về cách đề xuất hội thảo, vui lòng xem trang web của Newton Researcher Links Workshop Grants 2017.

2. Tài trợ học phí/chi phí nghiên cứu dành cho sinh viên của quỹ Orskov(Orskov Foundation Grants)

Hạn nộp: 1 tháng 10 năm 2017

Quỹ Orskov tạo cơ hội cho các sinh viên đại học ở các nước có thu nhập trung bình thấp hoặc các nước có thu nhập thấp để trợ giúp họ trong lĩnh vực nông nghiệp, sử dụng đất hoặc môi trường. Khoản trợ cấp sinh viên được cung cấp để hỗ trợ chi phí hỗ trợ đào tạo tại trường đại học mà sinh viên đó đã đăng ký vào thời điểm nộp đơn. Các ngành học/nghiên cứu được ưu tiên bao gồm các vấn đề sử dụng đất bền vững, đặc biệt là mối quan hệ tuơng tác giữa động thực vật và đất đai. Nguời nộp hồ sơ cần chứng minh được ngoài việc góp phần kiến thức, họ sẽ có khả năng làm giảm nghèo đói và cung cấp các lợi ích môi trường bền vững, bao gồm thích ứng/giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Vui lòng xem trang web của Quỹ Orskov để biết thêm thông tin.