365 betting lối vào chính thức

Thông báo Giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 21 – năm 2023

Theo thông báo ngày 26/6/2023 của Ủy bản giải thưởng KOVA về việc xét và giới thiệu trao giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ 21 – năm 2023 như sau:

File đính kèm (đơn đăng ký):

  1. ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG KOVA
  2. ĐĂNG KÝ THAM GIA XÉT HỌC BỔNG NGHỊ LỰC