365 betting lối vào chính thức

Thông báo Chương trình học bổng trao đổi ngắn hạn dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và Chương trình trao đổi giảng viên tại Đại học Göttingen, CHLB Đức

Thông tin tham khảo thêm: link web Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống của Đại học Göttingen: – Đăng nhập lần đầu: link đăng nhập – Nộp hồ sơ trực tuyến: link nộp hồ sơ

Thông tin tham khảo thêm:

Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống của Đại học Göttingen:

– Đăng nhập lần đầu:

– Nộp hồ sơ trực tuyến: