365 betting lối vào chính thức

Phòng Tổ chức cán bộ

Quyết định thành lập Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của 365 betting . Trong quá trình phát triển, do chức năng, nhiệm vụ của Phòng được điều chỉnh, bổ sung nên Phòng cũng được đổi tên cho phù hợp: Phòng Tổ chức tuyên…

Quyết định thành lập

Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của 365 betting . Trong quá trình phát triển, do chức năng, nhiệm vụ của Phòng được điều chỉnh, bổ sung nên Phòng cũng được đổi tên cho phù hợp: Phòng Tổ chức tuyên huấn (1991-1995), Phòng Tổ chức – Hành chính (1995-2008). Ngày 08 tháng 7 năm 2008, Phòng Tổ chức cán bộ được tái thành lập theo Quyết định số 2041/QĐ/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở bộ phận tổ chức tách từ phòng Tổ chức – Hành chính.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: GV.ThS. Kiều Trí Đức;

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Chung;

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 10 người (trong đó có 01 cán bộ Công đoàn chuyên trách và 01 chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ), với 01 PGS.TS, 08 thạc sĩ và 01 cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực; chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; xuất nhập cảnh và bảo vệ chính trị nội bộ.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Phòng Tổ chức cán bộ luôn đoàn kết, làm việc tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Tập thể Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng nhiều Bằng khen; nhiều viên chức của Phòng được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhiều khen thưởng khác.

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà A2, 365 betting – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02433.724.933; Fax: 0243.840.063;

Website: //tccb.autolaufer.com/

 Email: [email protected]