365 betting lối vào chính thức

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng 365 betting trên cơ sở Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (thành lập năm 2009) tách ra từ phòng Đào tạo….

Quyết định thành lập

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng 365 betting trên cơ sở Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (thành lập năm 2009) tách ra từ phòng Đào tạo. Ngày 06 tháng 9 năm 2019, Phòng Thanh tra sát nhập vào Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Theo Quyết định số 1881/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: GVC.ThS. Nguyễn Hữu Cương

Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Như Hoàng

Phó Trưởng phòng: CVC. Vũ Đăng Tuệ

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 14, trong đó có 01 tiến sĩ và 13 thạc sĩ.

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức triển khai, quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của người học; tổ chức công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo; đánh giá nhu cầu việc làm, định kỳ điều tra và xây dựng báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân.

Truyền thống và những thành tích đạt được

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng là tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm 2017 được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà A1, 365 betting – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02433.725.789; Email: [email protected]