365 betting lối vào chính thức

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Quyết định thành lập Tiền thân của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là Phòng Chính trị thành lập năm 1966; năm 1995, Phòng Chính trị và Quản lý học sinh, sinh viên  được thành lập theo Quyết định số 14/TCLĐ ngày 13 tháng 02 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp;…

Quyết định thành lập

Tiền thân của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là Phòng Chính trị thành lập năm 1966; năm 1995, Phòng Chính trị và Quản lý học sinh, sinh viên  được thành lập theo Quyết định số 14/TCLĐ ngày 13 tháng 02 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp; năm 2008, được đổi tên thành Phòng Chính trị và Công tác sinh viên theo Quyết định số 2041/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng phòng: CVC.ThS. Nguyễn Chí Lâm

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 09 người, trong đó có: 05 thạc sĩ; 04 kỹ sư/cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; hoạt động văn hoá, thể thao; hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên, kết nối cựu sinh viên, hợp tác doanh nghiệp và công tác học sinh, sinh viên.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Tập thể đơn vị được tặng 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Một số cá nhân của Phòng được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Huân chương, Huy chương của Chính phủ nước CHDCND Lào và nhiều khen thưởng khác.

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà A2, 365 betting – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02432939386;

Website: ctsv.autolaufer.com