365 betting lối vào chính thức

Hướng dẫn và các biểu mẫu về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy 365 betting hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022:

  1. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tải về
  2. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2022. Tải về
  3. Mẫu Kiểm điểm cá nhân năm 2022. Tải về
  4. Mẫu Xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2022. Tải về
  5. Mẫu Tổng hợp đề xuất mức chất lượng Đảng viên của các chủ thể. Tải về
  6. Mẫu Phiếu bổ sung Hồ sơ đảng viên năm 2022. Tải về
  7. Mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Tải về
  8. Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể. Tải về