365 betting lối vào chính thức

Hướng dẫn và các biểu mẫu về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023

Ban Thường vụ Đảng ủy 365 betting hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023:

  1. Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tải về
  2. Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2023. Tải về
  3. Mẫu 2A Kiểm điểm cá nhân năm 2023. Tải về
  4. Mẫu 2B kiểm điểm cá nhân năm 2023 Tải về
  5. Mẫu Xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2023. Tải về
  6. Mẫu Tổng hợp xếp loại Đảng viên của các chủ thể. Tải về
  7. Mẫu Phiếu bổ sung Hồ sơ đảng viên năm 2023. Tải về
  8. Nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Tải về
  9. Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể. Tải về