365 betting lối vào chính thức

Hiệu trưởng: NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Điển

Theo Quyết định số 2518/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 10/11/2022 của Hiệu trưởng Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng 365 betting .

a) Lĩnh vực công tác:

– Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung các hoạt động của Trường; xem xét, quyết định việc trực tiếp tham gia giải quyết công việc cùng Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực trong các trường hợp cần thiết.

– Trực tiếp phụ trách:

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển và các quy hoạch của Trường;

+ Xây dựng cơ chế tổ chức và hoạt động của Trường; công tác thanh tra, kiểm tra thuộc khối cán bộ; công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ; chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong phạm vi toàn Trường.

+ Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với cán bộ, viên chức và người lao động;

+ Công tác kế hoạch; đầu tư; tài chính;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo các Bộ giao.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Tài chính, Kế toán; Viện Sinh thái rừng và Môi trường; Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao; Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp; Viện Công nghiệp gỗ và NT; Khoa Lâm học.