Tên chương trình: Công nghệ Gỗ và Quản lý sản xuất

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ Gỗ)

Tiếng Anh:  Wood technology

Loại hình đào tạo: Chính qui

Mã ngành: 7549001

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

   Đào tạo kỹ sư có kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các kỹ năng cần thiết thuộc lĩnh vực Chế biến gỗ và lâm sản, có đủ đức, tài để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

– Kiến thức

+ Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ Chế biến lâm sản gồm: Khoa học gỗ, công nghệ xẻ gỗ, công nghệ sấy gỗ, công nghệ bảo quản gỗ và lâm sản, thiết kế sản phẩm gỗ, công nghệ đồ gỗ, công nghệ vật liệu gỗ, máy và thiết bị chế biến gỗ, công nghệ tự động hoá trong chế biến gỗ, công nghệ chế biến hoá học gỗ;

+ Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực Công nghệ Chế biến lâm sản để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;

+ Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Chế biến lâm sản.

– Kỹ năng

+  Kiểm tra, đánh giá tính chất của gỗ và sản phẩm gỗ;

+ Thiết lập và tổ chức thực hiện các loại hình công nghệ, chế tạo, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ;

+ Sử dụng hiệu quả, cải tiến các máy, thiết bị chế biến gỗ, máy và các dây chuyền tự động hóa trong các nhà máy chế biến gỗ;

+ Thành thạo vẽ kỹ thuật, thiết kế đồ họa và bóc tách sản phẩm đồ gỗ, kỹ năng tính toán, thành thạo thao tác trên máy vi tính mà chuyên ngành đòi hỏi bắt buộc;

+ Thiết kế đồ gỗ và nội thất đáp ứng tốt công năng theo nguyên tắc sáng tạo nghệ thuật;

+ Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động sản xuất tại các nhà máy chế biến và thi công các công trình xây dựng gỗ;

+ Giao tiếp xã hội và làm việc nhóm tốt; sử dụng tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Tổ chức hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chế biến gỗ;

+ Có trình độ ngoại ngữ, tư duy sáng tạo tìm hiểu và theo sát những tiến bộ khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên ngành. Có năng lực độc lập thu thập số liệu và tự đào tạo đổi mới kiến thức.

– Thái độ

Có tính kỷ luật, tác phong công nghiệp, trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

3. KHỐI KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 134 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển theo tổ hợp:

  • A00: Toán, Lý, Hoá;
  • A16: Toán, Văn, Khoa học TN;
  • D01: Toán, Văn, Anh
  • D07: Toán, Hoá, Anh

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định hiện hành của 365 betting .

6. THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Điểm đánh giá được thực hiện theo Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quy định hiện hành của 365 betting .