CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Giai đoạn đánh giá 2018 - 2023

Xem nội dung: Tải xuống

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2018 - 2019

Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

1. Giáo trình, bài giảng:

- Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/4334

- CSDL tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

- Giáo trình: //lib.autolaufer.com/giao-trinh

- Bài giảng: //lib.autolaufer.com/bai-giang

2. Tài liệu tham khảo

- Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/4334

- CSDL tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

- Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/tai-lieu-tham-khao

Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

1. Giáo trình, bài giảng:

- Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/4334

- CSDL tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

- Giáo trình: //lib.autolaufer.com/giao-trinh

- Bài giảng: //lib.autolaufer.com/bai-giang

2. Tài liệu tham khảo

- Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/4334

- CSDL tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

- Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/tai-lieu-tham-khao

Công khai thông tin về Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

1. Luận án Tiến sỹ

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/5668

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/luan-van

2. Luận án Thạc sỹ

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/2571

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/luan-van

3. Khóa luận (Đại học)

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/5582

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/khoa-luan

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2019 - 2020

Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

1. Giáo trình, bài giảng:

- Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/4334

- CSDL tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

- Giáo trình: //lib.autolaufer.com/giao-trinh

- Bài giảng: //lib.autolaufer.com/bai-giang

2. Tài liệu tham khảo

- Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/4334

- CSDL tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

- Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/tai-lieu-tham-khao

Công khai thông tin về Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

1. Luận án Tiến sỹ

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/5668

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/luan-van

2. Luận án Thạc sỹ

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/2571

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/luan-van

3. Khóa luận (Đại học)

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/5582

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/khoa-luan

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2020 - 2021

Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

1. Giáo trình, bài giảng:

- Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/4334

- CSDL tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

- Giáo trình: //lib.autolaufer.com/giao-trinh

- Bài giảng: //lib.autolaufer.com/bai-giang

2. Tài liệu tham khảo

- Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/4334

- CSDL tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

- Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/tai-lieu-tham-khao

Công khai thông tin về Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

1. Luận án Tiến sỹ

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/5668

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/luan-van

2. Luận án Thạc sỹ

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/2571

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/luan-van

3. Khóa luận (Đại học)

Tại Thư viện điện tử: //elib.autolaufer.com/handle/123456789/5582

CSDL Tài liệu in: //libol.autolaufer.com/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: //lib.autolaufer.com/khoa-luan

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2021 - 2022

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2022 - 2023

Báo cáo khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Báo cáo khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Báo cáo khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Báo cáo khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh bậc Đại học

Xem nội dung: Tại đây

Chỉ tiêu tuyển sinh bậc Sau Đại học

Xem nội dung: Tại đây

Đội ngũ Cán bộ

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường

Xem nội dung: Danh sach doi ngu can bo

 

Cơ sở vật chất

Thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học

Xem nội dung: Thong tin co so vat chat

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Tiến sĩ

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Thạc sĩ

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Đại học

Xem nội dung: Tại đây

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế bậc Thạc sĩ

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Thiết kế nội thất

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên rừng